کارجویان محترم جهت قطعی شدن درخواست استخدامی فرم را دانلود و با مدارک شناسایی به موسسه حفاظتی مراقبتی مرصاد مراجعه کنید.