تأمین امنیت پروژه های بانک گردشگری


براساس توافق صورت گرفته با بانک گردشگری، مؤسسه مرصاد تأمین امنیت و تأمین نیروهای نگهبان پروژه های بانک گردشگری را عهده دار بوده است.


جدول زیر حاکی از تعداد نیروهای حفاظتی مستقر در پروژه های بانک گردشگری بوده است.


سایر فعالیتهای حفاظتی در گروه گردشگری


مؤسسه حفاظتی مراقبتی ایمن گستر مرصاد در سال 1398 نسبت به توسعه فعالیتهای خود در مجموعه بانک گردشگری اقدام نموده است. بر این اساس این مؤسسه توانسته است نسبت به انعقاد قرارداد با شرکتهای زیر مجموعه گروه گردشگری اقدام نماید که در جدول زیر مشخصات این پروژه ها اعلام می­گردد:


نیروهای حفاظتی پروژه های جهاد


مؤسسه حفاظتی مراقبتی ایمن گستر مرصاد در سال 1398 در مناقصات برگزار شده در حوزه فعالیت خود شرکت نموده است که یکی از آنها وزارت جهاد کشاورزی بوده است که این فعالیت در شهرهای مشهد، تهران و آبیک صورت گرفته است. در جدول زیر مشخصات پروژه ها ارائه شده است.


سایر نیروهای حفاظتی


در سال 1398 پروژه های دیگری نیز در مجموعه مرصاد به انجام رسیده است که مشخصات آنها به شرح زیر اعلام می­گردد: