محور های فعالیت

موضوع فعالیت مؤسسه براساس ماده 2 اساسنامه و همچنین با عنایت به مجوز شماره 159-5001 مورخ 1398/10/23 نزد مرکز انتظام پلیس پیشگیری ناجا به شرح زیر می باشد:
حفاظت از اماکن و تأسیسات خصوصی و دولتی فاقد طبقه بندی حفاظتی از قبیل محلات، مجتمع های مسکونی، تجاری، صنعتی، شعب غیر مادر بانکهای خصوصی، موسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه، اماکن تفریحی، فرهنگی، آموزشی، ورزشی، درمانی، زمینها و تأسیسات کشاورزی، سیلوها، انبارهای کالا و پروژه¬های عمرانی، حفاظت از شعب غیر مادر بانکهای دولتی، توزیع و نصب سامانه های حفاظتی و مراقبتی الکترونیکی، حمل و نقل پول و اوراق بهادار مربوط به شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه، اسناد و اشیاء بهادار، مراقبت از گردشگران، طراحی و مشاوره در زمینه طرح های حفاظتی، تولید، واردات و صادرات اقلام، تجهیزات و سامانه های حفاظتی و مراقبتی الکترونیکی و آموزش نیروی انسانی.