مؤسسه حفاظتی مراقبتی ایمن گستر مرصاد براساس آئین نامه ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری در تاریخ 1387/12/28 طی شماره ثبتی 1304 و شناسه ملی 140036884445 نزد اداره ثبت اسناد و املاک کرج ثبت گردیده است و همینطور در تاریخ 1390/04/08 طی شماره 27749 در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری در تهران نیز به ثبت رسیده است، که مدت فعالیت مؤسسه از تاریخ ثبت به صورت نامحدود می باشد. دفتر اصلی مؤسسه در تهران، شهرک گلستان، بلوار امیر کبیر، پلاک 153 می باشد که این آدرس نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.